IANA Beauty Online Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, IANA Beauty Güzellik Merkezi (“Şirket”) tarafından, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen kapsamda ve yasal mevzuata uygun olarak işleyecektir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilir:

 • Siparişlerin işlenmesi ve ürün/hizmetlerin teslim edilmesi
 • Müşteri hizmetleri desteği sağlanması
 • Kullanıcı hesabının oluşturulması ve yönetilmesi
 • Pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Yasal ve düzenleyici gerekliliklerin yerine getirilmesi
 • Şirket içi analiz ve raporlama yapılması
 • Kullanıcı memnuniyetinin artırılması ve şikayetlerin yönetimi

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla ve KVKK’ya uygun olarak aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilir:

 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımız
 • Hukuki zorunluluklar gereği ilgili kamu kurum ve kuruluşları
 • Kargo ve lojistik firmaları
 • Ödeme hizmeti sağlayıcıları

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından çeşitli kanallar aracılığıyla (web sitesi, mobil uygulama, telefon, e-posta vb.) toplanabilir. Kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesi, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak gerçekleştirilmektedir. Bu sebepler arasında; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerin korunması yer almaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamındaki Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

6. İletişim Bilgileri

KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak veya kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir soru sormak için aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz:

IANA Beauty Güzellik Merkezi
Adres: [Adres Bilgileri]
Telefon: [Telefon Numarası]
E-posta: [E-posta Adresi]

Başvurularınıza en geç 30 gün içinde cevap verilecektir.

Yürürlük

Bu aydınlatma metni, [Tarih] tarihinde yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz, bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve güncellenen metin, Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.